Regulamin

UCHWAŁA Nr 12/2017
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
„DRWĘCA” w Brodnicy
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w miejscowości Ciche gmina Zbiczno.
 
Na podstawie § 26, ust. 1, pkt 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej „DRWĘCA” Zarząd uchwala, co następuje:
 
- 1 –
 
Wprowadzić do stosowania Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w miejscowości Ciche gmina Zbiczno, o treści następującej:
 1. Turnusy oraz minimalny okres pobytu.
  1. 1. Czas trwania turnusów określa się na 14 dni. Istnieje możliwość konfiguracji innych terminów (turnusów krótszych niż 14 dniowe), po uwzględnieniu pierwszeństwa klientów korzystających z turnusów 14 dniowych.
  2. 2. Minimalny okres pobytu na ośrodku wynosi dwie doby pobytowe.
 2. Na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 2200 do godz. 600 cisza nocna.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje całodobowo „strefa ciszy” – zabrania się hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu (Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2017.788 ze zm.))
 4. Doba pobytowa na Ośrodku trwa od godz. 1400 do godz. 1100 następnego dnia (przekazanie domku następuje od godz. 1400 w dniu rozpoczęcia pobytu; zdanie domku następuje do godz. 1100 w dniu zakończenia pobytu).
 5. Formalności związane z meldunkiem wczasowiczów i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu.
 6. Wczasowicz zobowiązany jest do okazania Kierownikowi Ośrodka przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Kierownik Ośrodka ma obowiązek odmówić wydania klucza do domku.
 7. Opłaty
  1. 1. Opłata za pobyt na Ośrodku pobierana jest z góry.
  2. 2. Opłata za pobyt pobierana jest w formie zadatku wynoszącego 30% kosztów pobytu, zaokrąglanego w górę do pełnych 100 zł, płatnego na wskazane konto bankowe w terminie nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu.  Brak dokonania wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu. Pozostałą kwotę do zapłaty wynajmujący obowiązany jest wpłacić na wskazane konto bankowe najpóźniej do dnia rozpoczęcia pobytu lub uiścić na miejscu u Kierownika Ośrodka w dniu przyjazdu.
  3. 3. W przypadku rezygnacji z pobytu (rezygnacja w okresie po wpłaceniu zadatku a przed terminem rozpoczęcia pobytu) wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  4. 4. W przypadku rezygnacji z pobytu na Ośrodku (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 8. Osoby przebywające w Ośrodku mają obowiązek uiścić opłatę miejscową w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Gminy Zbiczno na dany rok. Poboru opłaty dokonuje Kierownik Ośrodka.
 9. Kierownik Ośrodka przekazuje domek wyłącznie osobie zameldowanej, która ponosi odpowiedzialność materialną za stan ilościowy i jakościowy przyjętego wyposażenia i sprzętu. Osoba przyjmująca domek obowiązana jest do zdania go w stanie takim, w jakim został on jej przekazany. Przejęcia domku po zakończeniu pobytu dokonuje Kierownik Ośrodka w tej samej formie i na tych samych zasadach.
 10. Lodówki stanowiące wyposażenie domku, w trakcie jego przekazania Kierownikowi Ośrodka po zakończeniu pobytu, powinny być rozmrożone i umyte.
 11. Kierownik Ośrodka w obecności zainteresowanego, przed i po zakończeniu pobytu, odnotowuje stany liczników, które stanowią podstawę wyliczenia należności za zużycie prądu i wodę – zrzut ścieków. Należność za zużyte media uiszcza się u Kierownika Ośrodka zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Dokonywanie napraw urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione na terenie całego Ośrodka jest niedopuszczalne.
 13. Wczasowicze są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku w zajmowanych domkach, jak również na terenie całego Ośrodka.
 14. Osoby przebywające w Ośrodku są zobowiązane do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz BHP. Sprzęt przeciwpożarowy i środki gaśnicze nie mogą być używane do innych celów, niż są przeznaczone
 15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania butli gazowych.
 16. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w szacie roślinnej, jej dewastacja, wycinanie gałęzi oraz usuwanie krzewów (samosiejek) jest niedozwolone.
 17. Wbijanie gwoździ w elementy konstrukcyjne i ściany domków jest zabronione.
 18. Parkowanie samochodów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych niestrzeżonych miejscach parkingowych, zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej. Rozpakowanie i pakowanie pojazdów należy dokonywać przy użyciu dwukołowego wózka – ZAKAZ PODJEŻDŻANIA AUTEM PRZED DOMEK. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
 19. Na czas burzy należy wyłączać (z gniazdka) telewizory i dekodery.
 20. Właściciele psów są zobowiązani do takiej opieki nad zwierzętami, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu osób przebywających w Ośrodku i nie zanieczyszczały miejsc wspólnie użytkowanych.
 21. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia ognisk, a grillowanie może odbywać się tylko i wyłącznie przy użyciu węgla drzewnego.
 22. Oporządzanie złowionych ryb winno odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 23. Wynoszenie koców nie przeznaczonych do plażowania poza domek jest zabronione.
 24. Dokonywanie przemeblowań w domkach oraz wynoszenie mebli stanowiących ich wyposażenie na zewnątrz jest zabronione (nie dotyczy mebli ogrodowych).
 25. Sprzęt pływający i rowery wypożyczane są odpłatnie wyłącznie osobom pełnoletnim według obowiązującego cennika. Zabrania się korzystania z przedmiotowego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Osoby korzystające ze sprzętu ponoszą za niego pełną odpowiedzialność materialną.
 26. Plaża zlokalizowana przed bramą wjazdową do Ośrodka jest miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli, niestrzeżonym. Kąpiel odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wczasowiczów.
 27. Przypadki zachorowań należy zgłaszać Kierownikowi Ośrodka, który jest zobowiązany udzielić pomocy w nawiązaniu telefonicznego kontaktu z lekarzem lub Pogotowiem Ratunkowym. Apteczka z podstawowym zestawem leków i środków opatrunkowych znajduje się w dyspozycji Kierownika Ośrodka.
 28. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.
 29. Komunikaty organizatora wypoczynku, administratora Ośrodka i jego Kierownika wywieszane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na Kampinosie nr 5 (świetlica).
 30. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz niestosujące się do poleceń kierownictwa lub obsługi obowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.
 31. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik Ośrodka.
 
- 2 –
 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc UCHWAŁA Nr 1/2011 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w miejscowości Ciche gmina Zbiczno.
 
- 3 –
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PREZES
 
Ochotniczej Straży Pożarnej „DRWĘCA”